heit&mem

Wy hawwe nei dy útsjoen

Wy hawwe nei dy útsjoen

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Wy hawwe nei dy útsjoen,
fol ferwachting
en mei leafde
en no’t wy dy
yn ús earmen hâlde
sjogge wy,
mei lok yn ús hert,
nei in geskink fan ’e Skepper.