heit&mem

Wy ha dy leaf, ús hiele libben

Wy ha dy leaf, ús hiele libben

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wy ha dy leaf, ús hiele libben
’t is folle mear as hâlde fan.