heit&mem

Wachtsje op adopsje

Wachtsje op adopsje

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Wachtsje op adopsje 

Do 
fier fuort 
yn in oar lân 
mei dyn eigen taal, Boedha 
en moessonrein. 

Do 
tichtby 
noch sûnder namme 
mar skrast yn ús hert 

dyn keamer wachtet 
Net allinne 
dyn suske, heit en mem. Unbekind 
fierfuort tichtby hâlde wy fan dy. 

Wannear komsto hjir hinne? 
Meie wy dyn namme hearre 
Dyn bliere laits oer ús hinne falle litte 
En dyn fertriet fuortfaaie? 

De tillefoan giet 
net 
Taal noch teken. 
It wurdt let, 
let. 
Is der no net ien dy’t sjocht 
dat wy twa 
ferlet ha 
fan elkoar. 
Do fan my 
en ik fan dy? 

Wêrom 
net? 
duorret it sa lang? 
Burokraasje, stempels, hantekening 
en in bulte papier 
wachtet noch 
op trage hannen 
Dy’t troch alle lannen 
hinne, ús byinoar bringe sille. 
Stevinch sil ús ketling wurde 
Mar no noch 
Net. 
Ik ha ferlet 
fan dy.