heit&mem

Tanbker

Tanbker

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

No as wy,
tegearre
dy wurden binne,
kinne wy allinnich mar tankber wêze.