heit&mem

Tankber

Tankber

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

No’t wy
tegearre
dy wurden binne,
kinne wy allinnich mar tankber wêze.