heit&mem

Sa moai sa leaf

Sa moai sa leaf

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Sa moai
sa leaf
sa fan ús
sa hielendal do

No’tsto der bist
is alles oars
en dochs presys sa
as it heart
Ofgryslik bliid binne wy mei dy!

Do bist do
mei-inoar = wy
wolkom yn ús gesintsje
in leafde derby!