heit&mem

Sa leaf en tear

Sa leaf en tear

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar
stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysûnder;
dit is in wûnder!