heit&mem

Pakes, beppes, freonen, sibben

Pakes, beppes, freonen, sibben

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Pakes, beppes, freonen, sibben
yn it widske leit nij libben.
Wy wolle it
fan de dakken roppe:
wy ha in lytse leave poppe!