heit&mem

O Hear, dy’t út ‘e himel sjocht

O Hear, dy’t út ‘e himel sjocht

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

O Hear, dy’t út ‘e himel sjocht
nei alles wat dit famke docht
Wês Jo har Hoeder dei oan dei
en lied har op de Libbenswei