heit&mem

Nettsjinsteande har yntinse langst om mei ús fierder te libjen en foar ús te soargjen is by ús wei gien myn leave frou en ús soarchsume mem

Nettsjinsteande har yntinse langst om mei ús fierder te libjen en foar ús te soargjen is by ús wei gien myn leave frou en ús soarchsume mem

Joukje de Jong 9 november 2016

Nettsjinsteande har yntinse langst om mei ús fierder te libjen en foar ús te soargjen, is by ús weigien myn leave frou en ús soarchsume mem