heit&mem

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weirekke ús leave ….

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weirekke ús leave ….

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weirekke ús leave ….