heit&mem

Minskebern, sa lyts, sa tear

Minskebern, sa lyts, sa tear

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Minskebern, sa lyts, sa tear,
‘k lis in tekken om dy hinne,
like waarm as in sinne.
As dyn Hoeder silst My kinne
‘k hâld dy fêst, kear op kear.