heit&mem

Mei dy om ús hinne,

Mei dy om ús hinne,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Mei dy om ús hinne,
skynt altyd de sinne!