heit&mem

Lytse hantsjes, lytse fuotsjes

Lytse hantsjes, lytse fuotsjes

Dieuwke van der Meer 10 mei 2020

Lytse hantsjes, lytse fuotsjes,
in lyts kopke mei in miny noas.
Sa lyts, mar o sa bysûnder,
do makkest alles oars.

Hjoed, moarn en elke dei dêrnei,
fan no ôf is al ús letter mei dy.