heit&mem

Leafde wol ik jaan

Leafde wol ik jaan

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

Leafde wol ik jaan
oan allegear dy ik ken
altyd om oaren tinke
ik bin Gods bern

Leafde wol ik jaan
sa meitsje ik oaren bly
en mei ik tinke
God is flakby