heit&mem

Leaf lyts famke,

Leaf lyts famke,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Leaf lyts famke,
nij op dizze wrâld.
Nimmen wit wat
it libben ynhâldt.
Wy winskje dat dyn libben
like kleurryk wêze mei
as de tekening dy’t dyn broerke
makke, spesjaal foar dy.