heit&mem

Kostber

Kostber

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Om stil fan te wurden
om ferwûndere nei te sjen
in kostber stikje libben
út leafde berne bern