heit&mem

It fee, de fûgels en de blommen,

It fee, de fûgels en de blommen,

Dieuwke van der Meer 25 november 2014

It fee, de fûgels en de blommen,
wat groeit en bloeit op fjild en lân.
It hat by Him syn ûnderkommen.
Dyn dagen binnen yn syn hân.