heit&mem

Hoe lyts oft ik ek bin

Hoe lyts oft ik ek bin

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Hoe lyts oft ik ek bin,
ûnskuldich en ûnbedoarn,
mei … as grutte broer/sus,
doar ik it libben wol oan.