heit&mem

Heit en mem sá grutsk en bliid,

Heit en mem sá grutsk en bliid,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Heit en mem sá grutsk en bliid,
in grutte sus dy’t fan dy hâldt.
Do bringst ús lok yn mearfâld!