heit&mem

Gean net allinne yn ’t libben

Gean net allinne yn ’t libben

Dieuwke van der Meer 9 februari 2015

Gean net allinne yn ’t libben
te swier is dy de lêst.
Hâld boppe freon en sibben,
dy oan dyn Heilân fêst.
Wol bliuwt der leed en smerte,
wol blet der mannich wûn,
mar lokkich is it herte
dat Jezus fûn.