heit&mem

Gean dyn wei yn blidens,

Gean dyn wei yn blidens,

Sietske Zwart 15 december 2014

Gean dyn wei yn blidens,
en mei folle moed,
meitsje it ljocht foar oaren,
dan is it libben goed.