heit&mem

Ferwûndering

Ferwûndering

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Ferwûndering

Op ’e nij
wer bysûnder
net út te lizzen
dizze rykdom
Do joust
mei bliere eachjes
ús leafde in gesicht
Twirje dyn ljocht
kleurje suver
as in blom
mei folle nocht
it libben ta