heit&mem

Fanke gean mei moed troch ’t libben,

Fanke gean mei moed troch ’t libben,

Sietske Zwart 15 december 2014

Fanke gean mei moed troch ’t libben,
mei in fiks en fleurich sin.
Stim dyn liet en sjong dyn sangen,
lyk in fûgel sjonge kin.
Stean foar al wat moai is noed,
en dan komt it grif wol goed.