heit&mem

Dyn eachjes gean iepen

Dyn eachjes gean iepen

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Dyn eachjes gean iepen
en sjogge nijsgjirrich yn it rûn.
Wolkom leaf lyts famke,
do hast dyn thús hjir fûn.