heit&mem

(Dieuwke) leaf bern,

(Dieuwke) leaf bern,

Sietske Zwart 15 december 2014

(Dieuwke) leaf bern,
wat de minsken fan dy sizze
dêr hoechsto neat om te jaan.
Moatst dysels de plicht oplizze:
Ik wol altyd it goede dwaan.