heit&mem

Asto letter grut bist,

Asto letter grut bist,

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Asto letter grut bist,
en net mear jong mar âld,
dan reitsje in bulte dingen
dy grif út it ûnthâld.
Mar de nammen yn dit boek,
bliuwe licht dy lang wol by.
Sis asto letter nochris bledderst,
tink dan ek nochris oan my.