heit&mem

Ast wolst dat elts dy lije mei,

Ast wolst dat elts dy lije mei,

Sietske Zwart 15 december 2014

Ast wolst dat elts dy lije mei,
rin dan net prott’lich oer de wei.
mar ha in blier en fleurich sin,
net ien dy’t dêr tsjin slúmje kin.