heit&mem

As in jonge protter

As in jonge protter

Sietske Zwart 27 augustus 2015

As in jonge protter
sjongsto dyn liet
fan fier fuort
Hoeden
sikesto dyn wei
ûnder de pannen
fan ús dak
In nije melodije
follet it hûs