heit&mem

Al dy ferskes, al dy minsken,

Al dy ferskes, al dy minsken,

Dieuwke van der Meer 9 januari 2015

Al dy ferskes, al dy minsken,
al dy moaie goede winsken.

Tankber foar de leafde,
fan famylje en freonen.

Tankber foar de minsken
dy’t hjir yn skreaunen.

Myn album wie fuort
mar kaam my wer temjitte.

Myn oantinkens bergje ik op,
en ik sil se nea ferjitte.

Troch: Dieuwke Posthumus