heit&mem

De moaiste ferbyntenis

De moaiste ferbyntenis

Dieuwke van der Meer 6 februari 2021

Heit en mem wurde,
Sa’n bysûndere gebeurtenis. 
In seldsum yntins gefoel,
De moaiste ferbyntenis. 
Kennis meitsje en krûpe,
In tút as ôfskie. 
Sa pynlik ûnsichtber,
Mar heit en mem foar altyd.

Karen Postma