heit&mem

Groei mar, strielje

Groei mar, strielje

Dieuwke van der Meer 9 maart 2020

Groei mar, strielje,
laitsje yn alle talen.
Om ûnder it ûntdekken
soms te ferdwalen.

Libje, ferwûnderje dy
laitsje, ha wille.
En wit dat wy altyd
mei dy meirinne sille.