heit&mem

Dieuwke van der Meer 9 maart 2020

Groei mar, strielje,
laitsje yn alle talen.
Om ûnder it ûntdekken
soms te ferdwalen.

Libje, ferwûnderje
laitsje, ha wille.
En wit dat wy altyd
mei dy mei rinne sille.