heit&mem

Fryske gedichtsjes foar heitedei

Wy ha de moaiste Fryske heitedeigedichtsjes foar jim sammele. Ha jimme noch oanfollings? Wy hearre it graach!

Dieuwke van der Meer 10 juni 2016

Ik ha in geheim, sst sst.
Ik stopje myn pakje wei.
Ik ha in geheim, sst, sst,
foar heitedei, sst sst.

Ik jou in kado oan heit.
’t Komt ûnder myn bedsje wei.
Ik jou in kado oan heit,
foar heitedei.

By it lêste kûplet kin ta beslút ‘asjeblyft’ roppen wurde ynstee fan ‘sst, sst’.
Dit ferske komt út it Tomke jierboek.

*

Hoi leave heit fan my,
foar my is it eltse dei
heitedei!

*

In kadootsje, in kadootsje krijt heit fan my.
Want it is hjoed, want it is hjoed heitedei.
In kadootsje, in kadootsje en in tút.
Pak it pakje, pak it pakje no mar út!

(tekst en muzyk: Hindrik van der Meer)

Dit ferske is te hearen op de cd Deuntsjes foar dy 2

*

Leave heit, wekker wurde
hjoed wurdt ús heit bedoarn!
Bliuw noch mar waarm ûnder de tekkens
de kofje komt der oan.
Aanst smar ik in stikje bôle,
lekker mei wat fleis.
Mar no earst hjir in kadootsje,
foar de allerleafste heit.

*

Leave heit,
hjirby in kado
dat ik sels makke ha.
Om it kado
sa moai te krijen
dat foel alhiel net ta.
Leave heit,
pak it kadootsje
no mar hiel gau út.
Dan krijt ús heit
ek fan my
in hiele dikke tút!

*

Bim bam beit,
wekker wurde heit!
Bim bam bo,
ik ha in moai kado!
Bim bam bei,
spesjaal foar heitedei.
Bim bam bis,
omdat ús heit de leafste is!

 

Op de hichte bliuwe fan heit&mem? Meld dy oan:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.