heit&mem

Sykje it pykje

Sykje it Pykje!

Der binne fiif badeintsjes ferstoppe yn it park. Sy binne ûnsnapt út it boek Tûzen Wurden. Elk oere meist speure nei de giele pykjes, de ferdwaalde pykjes kinst ynleverje by de spullieder.  Hast in kleurd pykje fûn? Dan winsto it boek Tûzen wurden (op te heljen by de Afûk, Bûterhoeke 3 yn Ljouwert).

 

 

Mear ynformaasje

Elk oere start op it heit&mem-plein in nij sykrûntsje. Sykje ek mei!