heit&mem

Twa bliere eachjes

Twa bliere eachjes

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Twa bliere eachjes,
in mûltsje dat ropt,
hantsjes dy’t gripe,
in fuotsje dat skopt.
Tank foar dit wûnder
sa lyts en sa tear.
Jo binne de Makker,
Oan Jo is de ear.