heit&mem

Tige wiis

Tige wiis

Dieuwke van der Meer 3 juni 2015

Wolkom leaf lyts mantsje/famke.
Kom mar gau by heit en mem.
Wy binne nei al dat lange wachtsjen,
tige bliid om dy te sjen!