heit&mem

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weinommen ús leave

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weinommen ús leave

Joukje de Jong 9 november 2016

Nei in muoisume striid, mar mei in protte moed, is út ús fermidden weinommen ús leave