heit&mem

Mem hat in baby yn har búk, hat heit sein.

Mem hat in baby yn har búk, hat heit sein.

Dieuwke van der Meer 22 juli 2015

Mem hat in baby yn har búk, hat heit sein.
Hoe’t dy dêr kaam is, hat er net útlein.
It duorre sa ûntsettend lang.
Ik tocht: dy hat it seker mis,
mar no kin ik einlings fertelle dat myn broerke berne is.