heit&mem

Mei in blier herte,

Mei in blier herte,

Sietske Zwart 15 december 2014

Mei in blier herte,
kin men it libben oan.