heit&mem

Mei dy, leaf famke,

Mei dy, leaf famke,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Mei dy, leaf famke,
lyts en sûn
is foar ús
in nij aventoer begûn.
Wy sizze wol
tûzen kear opnij
wat binne wy
dochs wiis mei dy!