heit&mem

Libje lang en libje sûn!

Libje lang en libje sûn!

Sietske Zwart 15 december 2014

Libje lang en libje sûn!
Fan gemoed: rjochtút en rûn!
Giet it altyd net nei ‘t sin,
doch it mar sa goed as ’t kin!

Troch W. Dykstra-Talsma
(Ut: “Albumferskes” Ljouwert, 1962)