heit&mem

In Godswûnder bliuwt it sûnder mear

In Godswûnder bliuwt it sûnder mear

Sietske Zwart 26 augustus 2015

In Godswûnder bliuwt it sûnder mear.
In lyts jonkje/famke dizze kear.
Dat har libben wêze mei as de sinne,
mei waarmte, lok en leafde om har hinne.