heit&mem

Ik winskje dy in fleurich sin

Ik winskje dy in fleurich sin

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Ik winskje dy in fleurich sin
dyn hiele libben lang
dat makket alles licht
en dat is fan belang.
Al falt it libben soms wat swier,
en is it faak in toer,
in famke fleurich, gol en blier
mei eltsenien wol oer.