heit&mem

Hjir binne gjin wurden foar

Hjir binne gjin wurden foar

Sietske Zwart 26 augustus 2015

Hjir binne gjin wurden foar.
Ferwûndere sjogge wy nei dy.
We tankje God, want de wrâld
hat der in wûnder by.