heit&mem

Fanke, in feintsje nei it sin

Fanke, in feintsje nei it sin

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

Fanke, in feintsje nei it sin
In ponge fol jild net te min
In kelder fol jirpels
In skoarstien fol spek
Dat winskje dy ta
Dan haste neat gjin brek