heit&mem

Dyn hantsje yn dat fan my,

Dyn hantsje yn dat fan my,

Sietske Zwart 27 augustus 2015

Dyn hantsje yn dat fan my,
sa rinne wy hân yn hân.
As broer en sus,
in izersterke bân.
Ik bin alwer wat grutter
en do bist noch sa lyts.
Do bist myn leave broerke/suske
in freontsje foar altyd.