heit&mem

Doch alles sa by ljochtskyndei

Doch alles sa by ljochtskyndei

Sietske Zwart 15 december 2014

Doch alles sa by ljochtskyndei
dat elts it sjen en witte mei.
Dan hoechst dy foar net ien te mijen
en mei gjin minske spul te krijen.
Wês altyd wier, gean rjocht troch see:
dyn ja is ja, dyn nee is nee.