heit&mem

Do hast libbe, ek al wie it koart… In ûnferjitlik glimke fan in geweldich jong minske…

Do hast libbe, ek al wie it koart… In ûnferjitlik glimke fan in geweldich jong minske…

Joukje de Jong 9 november 2016

Do hast libbe, ek al wie it koart… In ûnferjitlik glimke fan in geweldich jong minske…