heit&mem

Dit album dat is mines,

Dit album dat is mines,

Dieuwke van der Meer 9 maart 2015

Dit album dat is mines,
ús mem hat it my jûn.
Ik hjit Patrea Woudstra
waard berne op Fryske grûn.
Ik kaam 27 oktober
yn ’52 op ‘e wrâld.
Dit album wol ‘k bewarje
al wurd ik noch sa âld!

Troch: Thys Woudstra