heit&mem

De roazen fertoarkje,

De roazen fertoarkje,

Dieuwke van der Meer 18 november 2014

De roazen fertoarkje,
de blommen fergean.
Mar ús freonskip
bliuwt ivich bestean.