heit&mem

Bliid binne wy mei Gods geskink, de berte fan ús soan/dochter.

Bliid binne wy mei Gods geskink, de berte fan ús soan/dochter.

Sietske Zwart 28 augustus 2015

Bliid binne wy mei Gods geskink, de berte fan ús soan/dochter.

Tige bliid binne wy mei de berte fan ús famke en suske …